VNITŘNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ  JÍDELNA  :

Školní jídelna zabezpečuje stravovací služby pro děti, žáky, studenty a další osoby,tedy školní společné stravování v rámci hmotného zabezpečení  dle školského zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování v době jejich pobytu ve škole a vyhlášky č. 84/2005 Sb.  o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. O prázdninách, v době nemoci /kromě 1. dne nemoci/ a v době, kdy dítě není v péči školy, se státem dotovaná strava neposkytuje dle výše uvedených zákonů.

Každý nový žák se při nástupu do školy přihlásí ke školnímu stravování vyplněním přihlášky a zakoupením kreditní karty nebo čipu v pokladně ŠJ, jen tak může být stravování zajištěno i s nástupem v průběhu školního roku. Kreditní karta i čip platí po celou dobu školní docházky. Pro zaměstnance školy platí taktéž pravidlo zakoupení karty nebo čipu.

Pokud je žák přihlášen ke stravování, jsou mu obědy přihlašovány každý měsíc, včetně září školního roku.

Jakékoliv změny trvalejšího charakteru /přestup na jinou školu, ukončení školní docházky, ukončení stravování, atd./ je žák povinen nahlásit v kanceláři ŠJ a potrvdit svým podpisem, jinak mu budou neodebrané obědy naúčtovány.

PROVOZ:

Ve školní jídelně  se obědy vydávají pro jednotlivé skupiny strávníků v určené době od 10,30 - 14,00 hod. Pro cizí strávníky je vymezená doba od 10,30 - 11,30 hod. Čistotu ve školní jídelně během výdejní doby zajišťuje určený personál ŠJ.

Jídelní lístek je vyvěšen při vstupu do budovy ZŠ, přímo ve školní jídelně na 2 místech. Každý strávník si vybere z nabídky 2 hlavních jídel /objednávání v objednávacím boxu  2 dny předem  dle vyvěšené nabídky na celý týden/, přímo u výdejního okénka zasunutím kreditní karty do snímače nebo přiložením čipu   odebere objednanou stravu. V případě zapomenutí KK/příp.čipu/ strávník dostane náhradní stravenku k odběru oběda, v případě ztráty KK /příp.čipu/ si zakoupí nové. V rámci doplňkové činnosti školní jídelna jako nadstandard nabízí ovocné a zeleninové saláty. Denní nabídka salátů a ceník /100 g/ je vystaven na salátovém bufetu. Ceny salátů se odvíjejí dle naváženého množství.

Připomínky ke stravování nebo hygienické a technické problémy hlásit vedoucí školní jídelny nebo přímo řediteli základní školy.V případě nevolnosti, úrazu apod. se obraťte o pomoc u dozoru  ve školní jídelně.

Odhlášovat žáky a studenty do 18 let mohou pouze rodiče, buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 499422570, a to nejdéle do 15,00 hod. předešlého dne.

Pouze v případě nenadálého onemocnění je možné žáka odhlásit telefonicky týž den do 7,00 hod. ráno.

Pokud se oběd nestihne odhlásit včas, je možné si ho 1. den ve školní jídelně v době od 10,30 - 14,00 hod. vyzvednout za dotovanou cenu do vlastních nádob. Tyto nádoby musí být čisté. Další dny je nutno odhlásit nebo oběd doplatit do plné výše kalkulovaného oběda pro cizí strávníky. V případě neodhlášení obědy propadají bez nároku na náhradu.

Odhlašování obědů je možné i telefonicky na čísle 499422570.

Placení obědů je možné  4 způsoby :

1/ Platba v hotovosti - platí se v GE Money Bance /ul. Krkonošská 1542, Vrchlabí/na účet ŠJ č. 250525-774/0600 pokladní složenkou GE banky, částka není omezena

2/ Platba v hotovosti - platí se v kanceláři ŠJ

3/ Jednorázovým příkazem z vlastního účtu, částka není omezena

4/ Trvalým příkazem z vlastního účtu se splatností k 25. každého měsíce

Strávníci, kteří platí obědy z účtu i v hotovosti, mají trvale objednané obědy  dle týdenního rozpisu na přihlášce. V případě změny stravovacích zvyklostí je nutno osobně nebo telefonicky tuto změnu nahlásit v kanceláři ŠJ.

Na ústní nebo telefonické vyžádání vystaví školní jídelna písemné vyúčtování stavu konta strávníka za uzavřený měsíc, případně za poslední školní rok.

Vyúčtování stravného : zbytek peněz lze ponechat na kontě strávníka na příští školní rok nebo na konci kalendářního a školního roku požádat o vrácení peněz v kanceláři ŠJ.

POVINNOSTI  STRÁVNÍKA:

Každý strávník je povinen respektovat  příkazy dospělého, který vykonává dozor na jídelně, případně ostatního personálu školní jídelny.

Každý strávník je povinen vyzvedávat stravu kreditní kartou /příp.čipem/ v určené výdejní době, uklidí po sobě použité nádobí na určené místo, v jídelně se chová slušně, nevynáší jídlo mimo školní jídelnu !!!

Strávník nenosí do ŠJ cenné věci /mobil.telefony,peněženky,přenosnou elektroniku, atd./, v případě ztráty školní jídelna neposkytuje náhradu.

V případě, že strávník ve školní jídelně nerespektuje tento vnitřní řád, může být ze stravování vyloučen.

ZÁVĚR:

Bližší informace o poskytování stravovacích služeb, tak i přání, připomínky a stížnosti vyřizuje vedení školní jídelny.

Ve Vrchlabí 20. 12. 2011