INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb.o školním stravování, která nabyla účinnosti dnem 8. 3. 2005.

INFORMACE     ZE     ŠKOLNÍ     JÍDELNY

Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb.o školním stravování, která nabyla  účinnosti dnem 8. 3. 2005. 

PŘIHLÁŠKY  KE  STRAVOVÁNÍ   :

1/  Každý strávník musí nejprve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou si vyzvedne ve školní jídelně.

Na přihlášce kromě základních osobních údajů zakroužkuje závazně dny, ve které  bude chodit pravidelně na oběd. Odevzdáním vyplněné přihlášky je strávník automaticky přihlašován na následující měsíce školní docházky bez prázdnin, včetně září na začátku školního roku. Případné změny ve stravovacích dnech můžete nahlásit  každý den během pracovní doby ŠJ,  tj.  od  7,00 - 15,00 hod.

Jakékoli změny trvalejšího charakteru /ukončení stravování, přestup na jinou školu, ukončení školní docházky, atd/ je strávník povinen nahlásit v kanceláři ŠJ a potvrdit svým podpisem, jinak mu budou neodebrané obědy naúčtovány.

2/  Vyplněnou přihlášku odevzdejte v kanceláři školní jídelny, případně třídnímu učiteli.

3/  Strávník na vyzvednutí oběda používá laminovou kartu nebo čip. Kartu nebo čip je nutné zakoupit před zahájením stravování žáka v kanceláři ŠJ - cena 1 karty je Kč 40,--a 1 čipu Kč 130,--. Při ztrátě nebo zničení karty - čipu si musí strávník zakoupit nové.

4/   Stravné je možné platit  3 způsoby  :

  •  Platba v hotovosti - platí se v GE Money Bance /ul. Krkonošská, Vrchlabí/ na účet   ŠJ  č. 250525-774/0600  částka není omezena /např.  lze na 1/2 roku najednou/.
  • Jednorázovým příkazem z vlastního účtu u kterékoliv banky / např. Komerční banka, Česká spořitelna, Investiční a poštovní banka, GE Money Bank, atd./, částka není omezena /např. na ? roku   najednou/.
  • Trvalým příkazem z vlastního účtu u kterékoliv banky /např. Komerční banka, Česká spořitelna, Investiční a poštovní banka, GE Money Bank, atd./ se splatností k 25. každého měsíce.

VÝŠE  ČÁSTKY  NENÍ  LIMITOVÁNA,  DOPORUČUJEME  ČÁSTKU  MINIMÁLNĚ NA  JEDEN  KALENDÁŘNÍ  MĚSÍC!!!

NENÍ  MOŽNÉ  POSÍLAT  PENÍZE  POŠTOVNÍ  SLOŽENKOU  !!!

ČÍSLO  ÚČTU  ŠKOLNÍ  JÍDELNY    :    250525774/0600
VARIABILNÍ  SYMBOL   :   = rodné číslo strávníka
KONSTANTNÍ  SYMBOL   :    0558 
/při platbě z Vašeho účtu/

Na přesném vyplnění velmi záleží.

5/  Každý strávník má v paměti počítače vedeno vlastní konto pod rodným číslem, proto  nelze v případě sourozenců platit jednou platbou.

latí zásadně - jeden strávník - jedna platba - jedno rodné číslo, jako variabilní symbol.

ODHLÁŠKY  :

6/   Odhlašovat žáky mohou pouze rodiče, buď osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na tel.

č. 499422570, a to nejdéle do 15,00 hod. předešlého pracovního dne. Pouze v případě náhlého onemocnění

je možné strávníka odhlásit telefonicky týž den ráno do 7,00 hod.

Pokud nestihnete odhlásit oběd včas, je možné si ho 1. den ve školní jídelně v době od 10,30 - 14,00 hod. vyzvednout za dotovanou cenu, v další dny za cenu tržní, tj. Kč 55,--.

PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

Školní výlety a ostatní školní akce si každý strávník odhlásí sám nebo třídní učitel. V tento den   nemá  žák nárok na oběd za dotovanou cenu.

7/   Školní jídelna jako nadstandard  nabízí ovocné a zeleninové saláty. Ceník salátů je vystaven a ceny salátů se odvíjejí dle naváženého množství. Proto doporučujeme při posílání platby na obědy počítat  s částkou vyšší /i na tyto saláty/, dle vašeho uvážení /např. 100,--  -  200,-- Kč navíc/.

8/  VYÚČTOVÁNÍ  STRAVNÉHO

  • zbytek peněz lze ponechat na kontě strávníka na příští školní rok
  • na konci kalendářního nebo školního roku požádat o vrácení peněz v kanceláři ŠJ
  • na ústní nebo telefonické vyžádání vystaví ŠJ písemné vyúčtování stavu konta strávníka za uzavřený měsíc, případně za poslední školní rok

9/  VÝŠE  STRAVNÉHO

                                                                                              Kč / 1 oběd

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Strávníci   7 - 10 let                                                          Kč   23,--

     Strávníci  11 - 14 let                                                         Kč   25,--

     Strávníci  15 - 20 let                                                         Kč   28,--

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku /září-srpen/, ve kterém dosahují daného věku.

10/   Platí se vždy na měsíc dopředu, tzn., že platba na měsíc  ZÁŘÍ  2012 musí být  poukázána na účet ŠJ  nejpozději do  25. 8. 2012 !!!

11/  Jídelní lístek, vnitřní řád a informace ze ŠJ jsou k nahlédnutí na stránkách školní jídelny : www.jidelna-vrchlabi.cz

Informace a dotazy v kanceláři školní jídelny na tel. č. 499422570 nebo na e-mailu : mejsnarovaz@seznam.cz

 

Ve Vrchlabí  20. 12. 2011

Mgr. Jan Palátka

ředitel Základní školy,

Školní 1336,

543 01 Vrchlabí